Het ontstaan van de stichting: "Zo Mooi Anders".


Begin 2001 ontstond het idee om een ouder initiatief tot leven te roepen om hun gehandicapte kinderen in een huis onder te brengen dat niet verbonden zou zijn aan een reguliere zorg instelling. Reden hiervan was, dat men niet van een zorg instelling afhankelijk wilde zijn met betrekking tot samenstelling en grootte van de groep, de geboden zorg of de indeling van het huis, e. d.


Omdat het idee ontstond bij ouders waarvan hun kinderen op de “Blije Gaarde” op school zaten, werd in eerste instantie gezocht naar geschikte kandidaten op de school. Er werd uit gegaan van een groep van 6 à 8 kinderen. Er werden met ouders van 8 kinderen gesprekken gevoerd. De eerste officiële vergadering was 2 mei 2001. Eerst waren het oriënterende gesprekken over wat en hoe willen we het, maar ook wat zijn de mogelijkheden. Ze werden hierbij ondersteund door het toenmalige SPD, het huidige Mee. Na korte tijd vielen er twee kinderen af. Omdat 6 kinderen binnen het beoogde aantal viel werd niet direct naar vervanging gezocht. Gaandeweg de gesprekken werden de ouders het er over eens dat 8 kinderen het ideale aantal is. Omdat het initiatief steeds vastere vormen begon aan te nemen werd besloten een stichting in het leven te roepen. Dit werd 5 november 2003 officieel door het tekenen van de oprichting akte. Ondertussen werd er gezocht naar een partner voor het (ver)bouwen van een pand, geschikt voor ons doel. Met diverse woningcorporaties werden er gesprekken gevoerd. Allen waren zeer enthousiast. Het meest aansprekend was echter het aanbod van Interstede omdat zij van nieuwbouw uitgingen en de rest van verbouw van een bestaand pand, wat altijd zijn beperkingen heeft. Er werden samen met Interstede en Lugten Malschaert Architecten diverse woon initiatieven in Brabant bezocht om te kijken wat hun ervaringen waren en waar we op moesten letten.


Omdat Interstede nog een stuk grond aan de Stierstraat had werd besloten om te kijken of dat e.ea. gerealiseerd kon worden. Nadat er een ontwerp was gemaakt werd dit aan de buurtbewoners voorgelegd. Deze vroegen om een paar aanpassingen, die ook zijn doorgevoerd.

Uiteindelijk is half december 2006 de bouwvergunning afgegeven. Tot slot dient er nog wel vermeld te worden dat dit project veel moeilijker van de grond zou zijn gekomen als we niet de enthousiaste medewerking hadden gehad van de in de sponsor lijst vermelde instanties, bedrijven en particulieren.